Over Bea Zorg

Wie zijn wij?

Bea Zorg is een kleinschalige, kleurrijke en inclusieve organisatie voor en door mensen van diverse achtergronden. De cultuur binnen de organisatie is open en direct waar iedereen betrokken wordt op zijn of haar kwaliteiten. Persoonlijke groei is zowel voor zorgvragers en onze medewerkers het uitgangspunt en er wordt open naar nieuwe ideeën gekeken.

Onze kernwaarden

 • Betrouwbaar: We gedragen ons betrouwbaar naar zorgvragers, collega’s en zakelijke relaties. Een zorgvrager en hun netwerk kunnen op de medewerkers van Bea Zorg rekenen.
 • Toegankelijk: We stellen onze informatievoorziening over de zorgverlening van Bea Zorg is eenvoudig op. De informatievoorziening is ook toegespitst op laaggeletterden en analfabeten. Wij zijn bekend bij verwijzers in de regio`s waarbij wij onze diensten verlenen en zijn zichtbaar op de sociale kaart. 
 • Mensgericht: Wij geven ieder individu persoonlijke aandacht. In de benadering zijn de medewerkers laagdrempelig en opereren wij met korte lijnen. Wij geloven in burgerkracht en sociale cohesie in onze samenleving en in de wil en het vermogen van mensen om iets voor een ander te betekenen. Ook geloven wij in de kracht van betrokkenheid en samenwerking.

Missie & visie

Wat is onze missie?

Uitgaan van eigen kracht en een persoonsgerichte benadering van zorg

 • Ondersteunen daar waar mensen met een zorgvraag zich thuis voelen (vaak thuis of in hun eigen buurt), met steun van naasten 
 • In onze dienstverlening staat de vraag en het belang van mensen met een zorgvraag centraal 
 • Samen met mensen met een zorgvraag worden de mogelijkheden van het netwerk bekeken en, waar mogelijk, benut

Wat is onze visie?

Als wij nodig zijn, omdat afhankelijkheid van beperkingen dat noodzakelijk maakt, zijn we er. Met al onze professionaliteit en liefde. 

 • We hechten veel waarde aan de eigen keuzes van een persoon
 • Wij luisteren naar de wensen en de doelen die worden verteld 
 • Leven en welbevinden van kwetsbare mensen en niet hun ziekte of gebrek
 • Wij richten ons op complexe vraagstukken, waarbij een integrale benadering en een samenhangend ondersteuningsaanbod op meerdere levensgebieden vaak nodig is. 

Diversiteit en inclusiviteit

Diversiteit is terug te zien in alle facetten van onze organisatie. Het bieden van betrouwbare, aansluitende en professionele zorg aan diverse mensen, komt onder andere voort uit een samenkomst van zienswijzen, culturen, gender, sekse, geaardheid, leeftijd, religie en etniciteit. Door de brede aandacht voor diversiteit in de breedste zin van het woord, is er ruimte voor ieders kwaliteiten en perspectieven. Er is dan ook geen ruimte voor discriminatie of racisme in onze organisatie. Wij verwachten zowel op medewerkers -als zorgvragersniveau, respect en tolerantie voor ieders levensstijl en achtergrond. 

Cliëntenraad

De cliëntenraad
Een cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van zorgvragers en directe betrokkenen van zorgvragers. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor zorgvragers van belang zijn. Zorginstellingen zijn volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 verplicht zich in te spannen om een eigen cliëntenraad samen te stellen om de medezeggenschap en belangenbehartiging van zorgvragers goed te laten verlopen.

 • Mevr. Kim Kok (voorzitter)
  Over Kim:
  Mijn naam is Kim. Ik ben 20 jaar oud en student toegepaste psychologie. Ik doe ook vrijwilligerswerk waarin ik jongeren ondersteun door een luisterend aan te bieden. Ik zit in de cliëntenraad omdat ik het belangrijk vind dat zorgvragers goed naar boren kunnen komen. Ik heb zelf last van GGZ-problematiek en daar moet begeleiding op aangepast worden Ik wil daarom graag andere GGZ zorgvragers representeren binnen de cliëntenraad zodat ze zorg ontvangen die goed bij hen aansluit.
 • Mevr. Linda Decker (lid)
  Over Linda:
  Ik ben Linda. Ik ben 53 jaar oud. In mijn vrije tijd werk ik graag in mijn volkstuin waar ik bloemen en groenten kweek. Ook heb ik eigen website gebouwd en volg hier een cursus voor. In eerste instantie ben ik bij de cliëntenraad gegaan vanwege mijn zoon. Hij heeft bij Bea Zorg gewoond. Ik vind het belangrijk dat de cliëntenraad er is zodat zorgvragers inbreng hebben.

Bewonersoverleg
Naast inspraak op centraal bestuurlijk niveau wordt er per locatie een keer per kwartaal een overleg met bewoners georganiseerd. In het bewonersoverleg worden periodiek onderwerpen zoals veiligheid, hygiëne, onderling contact en persoonlijke wensen voor de woning besproken. 

Contact:
Wilt u in contact komen met de cliëntenraad, maak gebruik van onze contactformulier .

Raad van Bestuur

 • Dhr. T. Sarihan (directeur)

Raad van Commissarissen

 • Dhr. J.P. Purmer (president commissaris)
 • Dhr. L.J. Veldhuyzen (commissaris)
 • Dhr. H. van den Brink (commissaris)